IVC | Inspireren | Veranderen | Communiceren

Gestalttherapie

Wat is gestalttherapie?

De gestalttherapie is een therapeutische stroming die zich situeert binnen de experiëntiele, experimentele en existentiële richting. Het eigene aan de gestalttherapie is dat zij vanuit haar holistische visie de mens als een geheel ziet, waarbij gedachten, gevoelens en het lijfelijk ervarene niet van elkaar gescheiden worden, maar integendeel als een betekenisvol geheel erkend worden. Zij richt zich op de ervaring en de hulpvraag van de cliënt - hoe concreet of hoe vaag die ook is - en exploreert die in wisselwerking met zijn unieke context. Vanuit het concept van creatieve afstemming wordt onderzocht hoe cliënt en omgeving op elkaar inspelen, waar patronen zijn vastgelopen, waar gewaarzijn van ontwikkelingstaken en -behoeften kan vergroot worden. Hierdoor kan de cliënt flexibeler en met meer vrijheid kan antwoorden op de noden van zichzelf in wisselwerking met zijn omgeving.

Belangrijke principes van de gestalttherapie zijn:

Gestalttherapie in kort bestek

Gestalttherapie is een procesgerichte vorm van psychotherapie, die experimenteel van karakter is. Ze geeft cliënten meer mogelijkheden om hun eigen levensvragen en problemen op een creatieve wijze te hanteren. Hierdoor is Gestalttherapie bij uitstek geschikt om psychische stoornissen zoals neuroses, depressies, angsten, psychosomatische klachten, verwerkingsvragen, stress en burn-out te behandelen.

Gestalttheorie

De Gestalttherapie vertrekt vanuit een veldtheorethische opvatting: de onophoudelijke uitwisseling tussen een mens en zijn omgeving. Het individu is onvermijdelijk deel van een veld, zijn gedrag kan uitsluitend begrepen worden als functie van dit totale veld dat het individu en zijn omgeving (gezin, werk, relaties, de wereld) omvat.

De wisselwerking tussen individu en omgeving krijgt vorm op de plaats waar ze elkaar ontmoeten: de contactgrens. Mensen ervaren psychische problemen op die momenten waarop het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat verstoorde evenwicht te herstellen.

Herstellen van het contact

De psychotherapie van de Gestaltbenadering is er op gericht om de cliënt te helpen zich anders in te stellen op de contactgrens, waardoor hij weer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leven. Het bevorderen van het lichamelijk gewaarzijn, het leren concentreren op het lichamelijke en het zintuiglijke, is hierbij een belangrijk instrument. In de therapeutische relatie kunnen cliënten opnieuw leren om contact te maken met zichzelf en hun omgeving, zodat ze weer dichter bij het eigen beleven kunnen functioneren.

IVC Opleiding Gestalttherapie